Bạn cần Đăng nhập để sử dụng tính năng này
Đỉnh Cao Mưu Lược Của Tào Tháo Và Bài Học Dùng Người Cho Hậu Thế Ngàn Năm Sau
1 Thích
Chia sẻ
Tào Tháo Tung Chiêu Khích Tướng Khiến Lữ Bố Đánh Lưu Bị Bay Khỏi Từ Châu
0 Thích
Chia sẻ
Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi Liên Minh Với Tào Tháo Đánh Bại Viên Thuật
2 Thích
Chia sẻ
Tào Tháo Giả Khờ Đánh Viên Thiệu Không Còn Mảnh Giáp
0 Thích
Chia sẻ